લાઇફ ઇઝ બ્યુટીફૂલ પણ એ સુંદરતા સ્વીકારવાની તમારી તૈયારી છે? જિંદગીને નજીકથી જુઓ, એ ધીમે ધીમે સરકી રહી છે, અને એને જીવી લો - nk

 • 14

  સવારે 11:38 થી બપોરે  03:30 વાગ્યા સુધી

 • 24

  સવારે 10 થી 12 ની વચ્ચે. બપોરે 2 : 20 વાગ્યા સુધી સાંજે 4 :30 વાગ્યા સુધી.

 • 25

  બપોરે 02:00 થી 03:00 વાગ્યા સુધી

 • 30

  બપોરે 01:00 વાગ્યાથી 02:30 સુધી

 • 12

  સવારે 11-28 થી બપોરે 3-32 વાગ્યા સુધી

 • 22

  બપોરે 2-00 વાગ્યાથી 3-30 વાગ્યા સુધી

 • 25

  બપોરે 3-30 વાગ્યાથી સાંજે 6-30 વાગ્યા સુધી

 • 27

  બપોરે 1 વાગ્ય થી 2-30 વાગ્યા સુધી

 • 28

  28-સાંજે 05:55 થી 07:34 વાગ્યા સુધી

 • 01

  બપોરે 02:00 થી 03:30 વાગ્યા સુધી 

 • 01

  બપોરે 02:00 થી 03:30 વાગ્યા સુધી 

 • 08

  બપોરે 02:00 થી 03:30 વાગ્યા સુધી

 • 08

  બપોરે 02:00 થી 03:30 વાગ્યા સુધી

 • 09

  બપોરે 02:13 થી સાંજે 06:13 વાગ્યા સુધી

 • 09

  બપોરે 02:13 થી સાંજે 06:13 વાગ્યા સુધી

 • 12

  સવારે 11:28 થી બપોરે 03:32 વાગ્યા સુધી

 • 12

  સવારે 11:28 થી બપોરે 03:32 વાગ્યા સુધી

 • 22

  બપોરે 02:00 થી 03:30 વાગ્યા સુધી

 • 22

  બપોરે 02:00 થી 03:30 વાગ્યા સુધી

 • 25

  બપોરે 03:30 થી સાંજે 06:30 વાગ્યા સુધી

 • 25

  બપોરે 03:30 થી સાંજે 06:30 વાગ્યા સુધી

 • 27

  બપોરે 01:00 થી 02:30 વાગ્યા સુધી

 • 27

  બપોરે 01:00 થી 02:30 વાગ્યા સુધી

 • 01

  01-બપોરે 02:00 થી 03:30 વાગ્યા સુધી

 • 08

  08-બપોરે 02:00 થી 03:30 વાગ્યા સુધી

 • 09

  09-બપોરે 02:13 થી સાંજે 06:13 વાગ્યા સુધી

 • 12

  12-સવારે 11:28 થી બપોરે 03:32 વાગ્યા સુધી

 • 22

  22-બપોરે 02:00 થી 03:30 વાગ્યા સુધી

 • 25

  25-બપોરે 03:30 થી સાંજે 06:30 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27-બપોરે 01:00 થી 02:30 વાગ્યા સુધી

 • 03

  03- બપોરે  12:30 થી  02:00 વાગ્યા સુધી

 • 05

  05- બપોરે  02:00 થી  03:30 વાગ્યા સુધી

 • 13

  13- બપોરે  02:00 થી  સાંજે  07:00 વાગ્યા સુધી

 • 15

  15- બપોરે  03:30 થી  સાંજે 07:00 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23- સવારે 11:00 થી  બપોરે   03:30 વાગ્યા સુધી

 • 26

  26- બપોરે  02:00 થી  03:30 વાગ્યા સુધી

 • 01

  01-સવારે 06:14 થી 11:46 વાગ્યા સુધી

 • 03

  03-સવારે 07:59 થી બપોરે 12:30 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11-બપોરે 02:11 થી સાંજે 7:00 વાગ્યા સુધી

 • 15

  15-સાંજે 05 :10 થી 08:41 વાગ્યા સુધી

 • 31

  31-બપોરે 02:04 થી 03:34  વાગ્યા સુધી

 • 07

  07-06:04 થી 30:04 વાગ્યા સુધી

 • 08

  08-સવારે 06:04 થી  બપોરે 12:23 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11-સવારે 10:58 થી બપોરે 3:04 વાગ્યા સુધી

 • 09

  09-સાંજે 06:21 થી 07:21 વાગ્યા સુધી

 • 10

  10-સવારે 06:21 થી 10:45 વાગ્યા સુધી

 • 19

  19-સવારે 06:24 થી 08:24 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23-રાતે 08:30 થી 09:16 વાગ્યા સુધી

 • 24

  24-સવારે 06:16 થી 10:30 વાગ્યા સુધી

 • 26

  26-બપોરે 01:00  થી 03:17 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27-સવારે 06:17 થી 01:50 વાગ્યા સુધી

 • 31

  31-સવારે 09:53 થી 11:20 વાગ્યા સુધી

 • 05

  05-સવારે 06:20 થી 10:30 વાગ્યા સુધી

 • 20

  20-સવારે 06:24 થી 10:24 વાગ્યા સુધી

 • 21

  21-સવારે 06:24 થી 10:40 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23-સવારે 06:25 થી 10:26 વાગ્યા સુધી

 • 24

  24-સાંજે 06:31 થી રાતે 09:49 વાગ્યા સુધી

 • 30

  30-સવારે 06:26 થી 10:45 વાગ્યા સુધી

 • 25

  25-સાંજે 07:00 થી 08:31 વાગ્યા સુધી

 • 22

  22-સવારે 11:58 થી 02:38 વાગ્યા સુધી

 • 26

  26-રાતે 09:10 થી 10:13 વાગ્યા સુધી

 • 29

  29-સાંજે 06:37 થી 08:41 વાગ્યા સુધી

 • 01

  01-બપોરે 03:46 થી 06:50 વાગ્યા સુધી

 • 08

  08-સાંજે 04:31 થી 08:46 વાગ્યા સુધી

 • 19

  19-સાંજે 06:51 થી 09:08 વાગ્યા સુધી

 • 26

  26-સાંજે 06:55 થી 08:37 વાગ્યા સુધી

 • 29

  29-રાતે 09:17 થી 10:58 વાગ્યા સુધી

 • 30

  30-સવારે 06:58 થી 12:23 વાગ્યા સુધી

 • 16

  16-સવારે 07:08 થી 11:08 વાગ્યા સુધી

 • 17

  17-સવારે 07:08 થી 11:18 વાગ્યા સુધી

 • 20

  20-સવારે 07:10 થી 12:45 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23-બપોરે 02:52 થી 05:33 વાગ્યા સુધી

 • 24

  24-સાંજે 06:27 થી 08:12 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27-બપોરે 02:42 થી 03:14 વાગ્યા સુધી

 • 28

  28-સવારે 07:14 થી 11:49 વાગ્યા સુધી