લાઇફ ઇઝ બ્યુટીફૂલ પણ એ સુંદરતા સ્વીકારવાની તમારી તૈયારી છે? જિંદગીને નજીકથી જુઓ, એ ધીમે ધીમે સરકી રહી છે, અને એને જીવી લો - nk

 • સગાઈ માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • 12

  સાંજે 5-26થી રાતે 11-30 વાગ્યા સુધી

 • 15

  સવારે 7-10 થી સાંજે 4-30 વાગ્યા સુધી

 • 16

  બપોરે 2-40 થી સાંજે 7-50 વાગ્યા સુધી

 • 21

  સવારે 7-07 થી બપોરે 12-43 વાગ્યા સુધી

 • 27

  સવારે 7-03 થી બપોરે 1-44 વાગ્યા સુધી

 • 05

  સવારે 07:15 થી બપોરે 11:48 વાગ્યા સુધી

 • 05

  સવારે 07:15 થી બપોરે 11:48 વાગ્યા સુધી

 • 08

  સવારે 07:14 થી રાતે 11:35 વાગ્યા સુધી

 • 08

  સવારે 07:14 થી રાતે 11:35 વાગ્યા સુધી

 • 12

  સાંજે 05:26 થી રાતે 11:30 વાગ્યા સુધી  

 • 12

  સાંજે 05:26 થી રાતે 11:30 વાગ્યા સુધી  

 • 15

  સવારે 07:10 થી સાંજે 04:30 વાગ્યા સુધી

 • 15

  સવારે 07:10 થી સાંજે 04:30 વાગ્યા સુધી

 • 16

  બપોરે 02:40 થી સાંજે 07:50 વાગ્યા સુધી 

 • 16

  બપોરે 02:40 થી સાંજે 07:50 વાગ્યા સુધી 

 • 21

  સવારે 07:07 થી બપોરે 11:56 વાગ્યા સુધી

 • 21

  સવારે 07:07 થી બપોરે 11:56 વાગ્યા સુધી

 • 26

  સવારે 07:03 થી બપોરે 12:43 વાગ્યા સુધી

 • 26

  સવારે 07:03 થી બપોરે 12:43 વાગ્યા સુધી

 • 27

   સવારે 07:03 થી સાંજે 07:44 વાગ્યા સુધી

 • 27

   સવારે 07:03 થી સાંજે 07:44 વાગ્યા સુધી

 • 05

  05- સવારે 07:15 થી બપોરે 11:48 વાગ્યા સુધી

 • 08

  08- સવારે 07:14 થી રાતે 11:35 વાગ્યા સુધી

 • 12

  12- સાંજે 05:26 થી રાતે 11:30 વાગ્યા સુધી

 • 15

  15- સવારે 07:10 થી સાંજે 04:30 વાગ્યા સુધી 

 • 16

  16- બપોરે 02:40 થી સાંજે 07:50 વાગ્યા સુધી

 • 21

  21- સવારે 07:07 થી બપોરે 11:56 વાગ્યાસુધી

 • 26

  26- સવારે 07:03 થી બપોરે 12:43 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27- સવારે 07:03 થી બપોરે 01:44 વાગ્યા સુધી 

 • 21

  21-સવારે11:57 થી બપોરે 02:02 વાગ્યા સુધી

 • 22

  22-બપોરે 03:49 થી  સાંજે 08:36 વાગ્યા સુધી

 • 28

  28- બપોરે 06:16 થી  11:40 વાગ્યા સુધી

 • 01

  01-સવારે 06:14 થી 11:46 વાગ્યા સુધી

 • 09

  09-બપોરે 12:40 થી રાતે 2:00 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11-સવારે 06:04 થી સાંજે 04:55 વાગ્યા સુધી 

 • 19

  19-સવારે 08:40 થી 12:01 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27-સવારે 08:24 થી 11:59 વાગ્યા સુધી

 • 28

  28-સવારે 06:04 થી 12:04 વાગ્યા સુધી

 • 02

  02સવારે 10:00 થી સાંજે 07:51 વાગ્યા સુધી

 • 04

  04-સવારે 06:04 થી સાંજે 07:22 વાગ્યા સુધી

 • 05

  05-સાંજે 06:34 થી રાતે 12:04 વાગ્યા સુધી

 • 06

  06-સવારે 06:04 થી સાંજે 07:50 વાગ્યા સુધી

 • 10

  10- બપોરે 12:19 થી રાતે 12:04 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11-સવારે 06:04 થી સાંજે 04:55 વાગ્યા સુધી

 • સગાઈ માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • સગાઈ માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • સગાઈ માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • સગાઈ માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • 22

  22-સાંજે 04:12 થી રાતે 10:50 વાગ્યા સુધી

 • 26

  26-સવારે 06:55 થી રાતે 11:00 વાગ્યા સુધી 

 • 27

  27-સવારે 06:56 થી રાતે 10:40 વાગ્યા સુધી

 • 04

  04-સવારે 09:15 થી 12:00 વાગ્યા સુધી 

 • 05

  05-સવારે 07:01 થી સાંજે 07:26 વાગ્યા સુધી

 • 07

  06-સવારે 07:48 થી 11:31 વાગ્યા સુધી 

 • 13

  13-સાંજે 7:56 થી રાતે 12:06 વાગ્યા સુધી 

 • 14

  14-સવારે 07:06 થી રાતે 10:54 વાગ્યા સુધી