લાઇફ ઇઝ બ્યુટીફૂલ પણ એ સુંદરતા સ્વીકારવાની તમારી તૈયારી છે? જિંદગીને નજીકથી જુઓ, એ ધીમે ધીમે સરકી રહી છે, અને એને જીવી લો - nk

 • ગૃહ પ્રવેશ માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • 16

  સવારે 7-07 થી સાંજે 6-31 વાગ્યા સુધી

 • 21

  સવારે 7-07 થી સાંજે 6-31 વાગ્યા સુધી

 • 27

  સવારે 11-15 થી સાંજે 7-44 વાગ્યા સુધી

 • 07

  સવારે 07:14 થી બપોરે 12:20 વાગ્યા સુધી 

 • 07

  સવારે 07:14 થી બપોરે 12:20 વાગ્યા સુધી 

 • 09

  સવારે 11:27 થી સાંજે 05:27 વાગ્યા સુધી 

 • 09

  સવારે 11:27 થી સાંજે 05:27 વાગ્યા સુધી 

 • 21

  સવારે 07:07 થી સાંજે 06:31 વાગ્યા સુધી

 • 21

  સવારે 07:07 થી સાંજે 06:31 વાગ્યા સુધી

 • 27

  સવારે 11:15 થી સાંજે 07:44  વાગ્યા સુધી  
   

 • 27

  સવારે 11:15 થી સાંજે 07:44  વાગ્યા સુધી  
   

 • 07

  07-સવારે 07:14 થી બપોરે 12:20વાગ્યા સુધી 

 • 09

  09-સવારે 11:27 થી સાંજે 05:27 વાગ્યા સુધી

 • 21

  21-સવારે 07:07 થી સાંજે 06:31 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27-સવારે 11:15 થી સાંજે 07:44 વાગ્યા સુધી 

 • 02

  2-બપોરે 03:49 થી  સાંજે 07:00 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23-સવારે 06:19 થી સવારે 11:16 વાગ્યા સુધી 

 • 01

  29-બપોરે 02:12 થી સાંજે 07:07 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11-સવારે 06:04 થી 07:40 વાગ્યા સુધી
  સવારે 11:00 થી બપોરે 3:50 વાગ્યા સુધી

 • 14

  14-સવારે 06:24 થી સાંજે 07:49 વાગ્યા સુધી 

 • 20

  20-સવારે 06:06 થી સાંજે 06:45 વાગ્યા સુધી 

 • 27

  27-બપોરે 03:50 થી સાંજે 07:00 વાગ્યા સુધી 

 • 28

  28-સવારે 06:04 થી 11:27 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11-સવારે 06:04 થી 07:40 વાગ્યા સુધી
  સવારે 11:00 થી બપોરે 3:50 વાગ્યા સુધી

 • ગૃહ પ્રવેશ માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • ગૃહ પ્રવેશ માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • ગૃહ પ્રવેશ માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • ગૃહ પ્રવેશ માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • 13

  13-સવારે 06:48 થી 17:26 વાગ્યા સુધી

 • 21

  21-બપોરે 12:20 થી સાંજે 04:30 વાગ્યા સુધી 

 • 26

  26-સવારે 06:55 થી 08:20 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27-સવારે 06:56 થી 11:00 વાગ્યા સુધી

 • 05

  05-સવારે  07:01 થી 12:22 વાગ્યા સુધી

 • 14

  14-સવારે  07:06 થી 03:00 વાગ્યા સુધી 

 • 23

  23-બપોરે 02:52 થી 08:33 વાગ્યા સુધી