લાઇફ ઇઝ બ્યુટીફૂલ પણ એ સુંદરતા સ્વીકારવાની તમારી તૈયારી છે? જિંદગીને નજીકથી જુઓ, એ ધીમે ધીમે સરકી રહી છે, અને એને જીવી લો - nk

 • મુંડન સંસ્કાર માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • 11

  11- સવારે 7 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી 

 • 23

  સવારે 10 વાગ્યાથી 11-30 વાગ્યા સુધી

 • 06

  સવારે 7:00  વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી 

 • 06

  સવારે 7:00  વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી 

 • 11

  સવારે 7 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી 

 • 11

  સવારે 7 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી 

 • 16

  સવારે 10:00 વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી 

 • 16

  સવારે 10:00 વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી 

 • 23

  સવારે 10 વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી 

 • 23

  સવારે 10 વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી 

 • 06

  06- સવારે 7:00 વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી

 • 16

  16- સવારે 10:00 વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23- સવારે 10 વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી

 • 30

  30-સવારે 11:00 થી  બપોરે 03:30 વાગ્યા સુધી 

 • 01

  01-સવારે 7:30 થી 12:30 વાગ્યા સુધી  

 • 04

  04-સવારે 9:30 થી 11:00 વાગ્યા સુધી 

 • 06

  06-સવારે 11:00 થી 12:30 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11-સવારે 9:30 થી 11:00 વાગ્યા સુધી 

 • 15

  15-સવારે 7:30 થી 10:30 વાગ્યા સુધી

 • 19

  15-સવારે 7:30 થી 10:30 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23-સવારે 8:00 થી 9:30 વાગ્યા સુધી 

 • મુંડન સંસ્કાર માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • મુંડન સંસ્કાર માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • મુંડન સંસ્કાર માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • મુંડન સંસ્કાર માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • મુંડન સંસ્કાર માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • મુંડન સંસ્કાર માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • મુંડન સંસ્કાર માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી