લાઇફ ઇઝ બ્યુટીફૂલ પણ એ સુંદરતા સ્વીકારવાની તમારી તૈયારી છે? જિંદગીને નજીકથી જુઓ, એ ધીમે ધીમે સરકી રહી છે, અને એને જીવી લો - nk

 • મશીન ખરીદી માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • 28

  28-સાંજે 05:55 થી 07:34 વાગ્યા સુધી

 • 09

  બપોરે 02:13 થી સાંજે 06:13 વાગ્યા સુધી

 • 09

  બપોરે 02:13 થી સાંજે 06:13 વાગ્યા સુધી

 • મશીન ખરીદી માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • મશીન ખરીદી માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • 11

  11-સવારે 10:58 થી બપોરે 3:04 વાગ્યા સુધી

 • 07

  07-સવારે 06:04 થી 11:04 વાગ્યા સુધી

 • 08

  08-સવારે 06:04 થી  બપોરે 12:23 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11-સવારે 10:58 થી બપોરે 3:04 વાગ્યા સુધી

 • 09

  09-સાંજે 06:21 થી 07:21 વાગ્યા સુધી

 • 10

  10-સવારે 06:21 થી 10:45 વાગ્યા સુધી

 • 19

  19-સવારે 06:24 થી 08:24 વાગ્યા સુધી

 • 22

  22-સાંજે 06:15 થી 8:05 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23-રાતે 08:30 થી 09:16 વાગ્યા સુધી

 • 24

  24-સવારે 06:16 થી 10:30 વાગ્યા સુધી

 • 26

  26-બપોરે 01:00  થી 03:17 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27-સવારે 06:17 થી 01:50 વાગ્યા સુધી

 • 31

  31-સવારે 09:53 થી 11:20 વાગ્યા સુધી

 • 02

  02-સવારે 09:54 થી 11:30  વાગ્યા સુધી

 • 05

  05-સવારે 06:20 થી 10:30 વાગ્યા સુધી

 • 12

  12-સવારે 06:22 થી 10:40 વાગ્યા સુધી

 • 20

  20-સવારે 06:24 થી 10:24 વાગ્યા સુધી

 • 21

  21-સવારે 06:24 થી 10:40 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23-સવારે 06:25 થી 10:26 વાગ્યા સુધી

 • 24

  24-સાંજે 06:31 થી રાતે 09:49 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27-રાતે 20:19 થી 10:26 વાગ્યા સુધી

 • 06

  6-સવારે 06:29 થી 10:00  વાગ્યા સુધી

 • 25

  25-સાંજે 07:00 થી 08:31 વાગ્યા સુધી

 • 22

  22-સવારે 11:58 થી 02:38 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23-સવારે 06:38 થી 10:39 વાગ્યા સુધી

 • 26

  26-રાતે 09:10 થી 10:13 વાગ્યા સુધી

 • 01

  01-બપોરે 03:46 થી 06:50 વાગ્યા સુધી

 • 09

  09-સવારે 06:46 થી 10:06 વાગ્યા સુધી

 • 26

  26-સાંજે 06:55 થી 08:37 વાગ્યા સુધી

 • 29

  29-રાતે 09:17 થી 10:58 વાગ્યા સુધી

 • 30

  30-સવારે 06:58 થી 12:23 વાગ્યા સુધી

 • 16

  16-સવારે 07:08 થી 11:08 વાગ્યા સુધી

 • 17

  17-સવારે 07:08 થી 11:18 વાગ્યા સુધી

 • 20

  20-સવારે 07:10 થી 12:45 વાગ્યા સુધી

 • 23

  23-બપોરે 02:52 થી 05:33 વાગ્યા સુધી

 • 24

  24-સાંજે 06:27 થી 08:12 વાગ્યા સુધી

 • 25

  25-સવારે 07:12 થી 12:14 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27-બપોરે 02:42 થી 03:14 વાગ્યા સુધી

 • 28

  28-સવારે 07:14 થી 11:49 વાગ્યા સુધી