લાઇફ ઇઝ બ્યુટીફૂલ પણ એ સુંદરતા સ્વીકારવાની તમારી તૈયારી છે? જિંદગીને નજીકથી જુઓ, એ ધીમે ધીમે સરકી રહી છે, અને એને જીવી લો - nk

 • 24

  બપોરે 3. 20 થી સાંજે  5. 30 વાગ્યાસુધી. 
  રાત્રે 10.30 થી 11.15 વાગ્યા સુધી 

 • 24

  બપોરે 3. 20 થી સાંજે  5. 30 વાગ્યાસુધી. 
  રાત્રે 10.30 થી 11.15 વાગ્યા સુધી 

 • 25

  સાંજે 07:18 વાગ્યાથી રાતે 11:55 વાગ્યા સુધી

 • 25

  સાંજે 07:18 વાગ્યાથી રાતે 11:55 વાગ્યા સુધી

 • 29

  સવારે 11:38થી રાતે 12:00 વાગ્યા સુધી ગોધૂળીનો સમય શ્રેષ્ઠ

 • 29

  સવારે 11:38થી રાતે 12:00 વાગ્યા સુધી ગોધૂળીનો સમય શ્રેષ્ઠ

 • 31

  સવારે 6.30 થી રાતે 30.23 વાગ્યા સુધી

 • 31

  સવારે 6.30 થી રાતે 30.23 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11-બપોરે 12:04 થી રાતે 12:00  વાગ્યા સુધી 

 • 12

  સાંજે 5-26થી રાતે 11-30 વાગ્યા સુધી

 • 14

  14- રાતે 11-21 થી રાતે 12-10 વાગ્યા સુધી

 • 15

  સવારે 7-10 થી સાંજે 4-30 વાગ્યા સુધી

 • 16

  બપોરે 2-40 થી સાંજે 7-50 વાગ્યા સુધી

 • 20

  બપોરે 12-34 થી રાતે 11-34 વાગ્યા સુધી

 • 21

  સાંજે 7-07 થી રાતે 11-56 વાગ્યા સુધી

 • 26

  સાંજે 7-03 થી રાતે 11-43 વાગ્યા સુધી

 • 27

  સવારે 7-03 થી રાતે 7-44 વાગ્યા સુધી

 • 05

  સવારે 07:15 થી રાતે 11:48 સુધી

 • 05

  સવારે 07:15 થી રાતે 11:48 સુધી

 • 07

  બપોરે 12:20 થી રાતે 12:03 સુધી

 • 07

  બપોરે 12:20 થી રાતે 12:03 સુધી

 • 08

  સવારે 07:14 થી રાતે 11:35 સુધી 

 • 08

  સવારે 07:14 થી રાતે 11:35 સુધી 

 • 11

  સવારે 08:17 થી સાંજે 04:05 વાગ્યા સુધી

 • 11

  સવારે 08:17 થી સાંજે 04:05 વાગ્યા સુધી

 • 12

  સાંજે 05:26 થી રાતે 11:30 વાગ્યા સુધી

 • 12

  સાંજે 05:26 થી રાતે 11:30 વાગ્યા સુધી

 • 14

  રાતે 11:21 થી રાતે 12:10 સુધી

 • 14

  રાતે 11:21 થી રાતે 12:10 સુધી

 • 15

  સવારે 07:10 થી સાંજે 04:30 વાગ્યા સુધી

 • 15

  સવારે 07:10 થી સાંજે 04:30 વાગ્યા સુધી

 • 16

  બપોરે 02:40 થી સાંજે 07:50 વાગ્યા સુધી 

 • 16

  બપોરે 02:40 થી સાંજે 07:50 વાગ્યા સુધી 

 • 20

  બપોરે 12:34 થી  રાતે 11:45 વાગ્યા સુધી 

 • 20

  બપોરે 12:34 થી  રાતે 11:45 વાગ્યા સુધી 

 • 21

  સાંજે 07:07 થી રાતે 11:56 વાગ્યા સુધી 

 • 21

  સાંજે 07:07 થી રાતે 11:56 વાગ્યા સુધી 

 • 26

  સાંજે 07:03 થી રાતે 11:43 વાગ્યા સુધી

 • 26

  સાંજે 07:03 થી રાતે 11:43 વાગ્યા સુધી

 • 27

   સવારે 07:03 થી સાંજે 07:44 વાગ્યા સુધી

 • 27

   સવારે 07:03 થી સાંજે 07:44 વાગ્યા સુધી

 • 04

  04-બપોરે 12:12 થી રાત 08:57 વાગ્યા સુધી 

 • 08

  08- સવારે 10:59 થી સાંજે 05:30 વાગ્યા સુધી

 • 09

  09- રાતે 08:07 થી રાતે 12:00 વાગ્યા સુધી

 • 10

  10- સવારે 06:54 થી બપોરે 12:01 વાગ્યા સુધી

 • 12

  12- સાંજે 06:53 થી રાતે 11:17 વાગ્યા 

 • 21

  21-સવારે 11:57 થી  રાતે  12:02 વાગ્યા સુધી

 • 22

  22- બપોરે 03:49 થી  સાંજે 08:36 વાગ્યા સુધી 

 • 28

  28-સાંજે 06:16 થી  રાતે  09:40 વાગ્યા સુધી

 • 30

  30-રાતે  10:28 થી  રાતે  12:01 વાગ્યા સુધી

 • 01

  01-સાંજે 06:14 થી રાતે 11:46 વાગ્યા સુધી

 • 05

  05-સવારે 11:50 થી રાતે 10:47 વાગ્યા સુધી

 • 09

  09-બપોરે 12:40 થી 2:00 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11 સવારે 06:04 થી સાંજે 04:55 વાગ્યા સુધી 

 • 14

  14-સાંજે 06:24 થી રાતે 11:59 વાગ્યા સુધી

 • 19

  19-રાતે 08:40 થી રાતે 12:01 વાગ્યા સુધી

 • 20

  20-સાંજે 06:06 થી રાતે 08:45 વાગ્યા સુધી

 • 27

  27-રાતે 08:24 થી રાતે 11:59 વાગ્યા સુધી

 • 28

  28-સાંજે 06:04 થી રાતે 12:04 વાગ્યા સુધી

 • 30

  30--સાંજે 04:30 થી રાતે 11:49 વાગ્યા સુધી

 • 02

  02 સવારે 10:00 થી સાંજે 07:51 વાગ્યા સુધી

 • 04

  04 સવારે 06:04 થી સાંજે 07:22 વાગ્યા સુધી

 • 05

  05 સાંજે 06:34 થી રાતે 12:04 વાગ્યા સુધી

 • 06

  06 સવારે 06:04 થી સાંજે 07:50 વાગ્યા સુધી

 • 10

  10 બપોરે 12:19 થી રાતે 12:04 વાગ્યા સુધી

 • 11

  11 સવારે 06:04 થી સાંજે 04:55 વાગ્યા સુધી 

 • લગ્ન માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • લગ્ન માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • લગ્ન માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • લગ્ન માટે કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી
 • 22

  22-સાંજે 04:12 થી રાતે 10:50 વાગ્યા સુધી

 • 26

  26-સવારે 06:55 થી રાતે 11:00 વાગ્યા સુધી 

 • 27

  27-સવારે 06:56 થી રાતે 10:40 વાગ્યા સુધી

 • 04

  04-સવારે 09:15 થી રાતે 12:00 વાગ્યા સુધી 

 • 05

  05-સવારે 07:01 થી સાંજે 07:26 વાગ્યા સુધી

 • 07

  06-સવારે 07:48 થી સાંજે  6:31 વાગ્યા સુધી 

 • 13

  13-સાંજે 7:56 થી રાતે 12:06 વાગ્યા સુધી 

 • 14

  14-સવારે 07:06 થી રાતે 10:54 વાગ્યા સુધી